MAC 116/MODULE 2/SESSION 1/ASSIGNMENT

MAC 116/MODULE 2/SESSION 1/ASSIGNMENT

1. Bayyana fahimtarka da gabar kalma 2. Suranta yadda tsarin gabar kalmomin Hausa suke 3. Daddatsa wadannan kalmomi zuwa gaba-gaba: …

10Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
top
© Dorben ODFeL. All rights reserved.