MAC 116/MODULE 3/SESSION 1/ASSIGNMENT

MAC 116/MODULE 3/SESSION 1/ASSIGNMENT

Assessment Question Tantance ma’anar suna da misalanshi 2. Kawo jerin jimloli biyar masu dauke da wakilin suna 3. Me ka …

10Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
top
© Dorben ODFeL. All rights reserved.